Publicerad 25 oktober 2018

SBS Skytte kan komma att behandla personuppgifter om dig. Med anledning av EU:s nya
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som gäller från och med
den 25 maj 2018 har vi gått igenom hur SBS Skytte hanterar personuppgifter. Nedan följer
vårt integritetspolicy där vi sammanställt hur vi använder information om dig samt hur vi
arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR.

Generellt om personuppgifter på SBS Skytte

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas som
personuppgifter. Det kan även inkludera foton och ljudupptagningar trots att inga namn
nämns. Krypterade uppgifter samt elektroniska identiteter som till exempel IP-nummer
räknas också som personuppgifter givet att de kopplas till fysiska personer. Alla former av
åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling,
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Varifrån hämtar SBS Skytte dina personuppgifter?

Viss information hämtas från allmänna informationstjänster t.ex. offentliga register för att
säkerställa att dina uppgifter är korrekta. Exempel på den typen av uppgifter kan vara
kontaktuppgifter. Det kan även förekomma att vi hämtar uppgifter kring kreditvärdighet från
värderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Var behandlar SBS Skytte dina personuppgifter?

SBS Skytte behandlar i möjligaste mån dina personuppgifter inom EU och EES-länderna
(Norge, Island och Liechtenstein) då dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s
medlemsstater har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet.
Eftersom det inte finns några generella regler som ger motsvarande garantier utanför EU
och EES så får sådan överföring endast ske i följande situationer: Beslut om adekvat
skyddsnivå; Lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler eller bindande
företagsbestämmelser, BCRs; Särskilt tillstånd av Datainspektionen; Samtycke eller i andra
särskilt angivna situationer; Överföring vid enstaka tillfällen.

Kommer SBS Skytte att dela dina personuppgifter med någon?

I vissa fall kan andra verksamheter komma att få tillgång till dina personuppgifter. Det kan
till exempel röra sig om:

Externa leverantörer: I en del fall kan du beställt en extern tjänst som kräver att vi lämnar ut
uppgifter som vi registrerat hos oss. Till exempel transportörer eller andra serviceföretag.
Myndigheter: Gäller i vissa fall om krav följer av lag. Det kommer dock endast att ske om vi
har skyldighet enligt gällande lagar och regler.
Kreditupplysning: Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till exempelvis
kreditvärderingsinstitut eller banker.

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om dina personuppgifter. Vi kan även tillhandahålla
registerutdrag. Du kan (under vissa omständigheter) få dina personuppgifter raderade vid till
exempel återkallande av samtycke.

Återkalla samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att med
omedelbar verkan återkalla ditt samtycke.

Motsätta dig behandling pga. intresseavvägning

Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter om du har personliga skäl. I dessa fall
görs en avvägning mellan nytta av att behandla uppgifter och risken för den enskilda
personens integritet. Om du har en sådan invändning behöver vi visa att vi har skäl som
väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Rätten till dataportabilitet

Du äger rätten att få en kopia på de personuppgifter du tillhandahållit oss. Dataportabilitet
omfattar endast uppgifter som du själv tillhandahållit.

Lagringstid

Personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns behov
av att lagra uppgifterna. Detta kan till exempel regleras av förpliktelser enligt lag som till
exempel bokföringslagen.

Cookies

En cookie är en textfil som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper
webbplatsleverantörer att känna igen din enhet. På SBS Skytte använder vi två typer av
cookies. Sessionscookies som löper ut när du stänger ned webbläsaren samt beständiga
cookies. Beständiga cookies är kvar på enheten under en viss tid eller till dess att du tar bort
dem. SBS Skytte använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse på vår sida.

Exempel på när SBS Skytte samlar in cookies är vid:

 Information om utlämningsställe som besökaren tidigare har valt
 Information om tidigare besökta produkter för att kunna visa ” du har tidigare
besökt”

 Lagring av information om vilka favoriter som en besökare har valt för att
produkterna ska ligga kvar under Favoriter vid framtida besök.
Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar. I dessa fall har du möjlighet att neka
eller radera vissa cookies. Blockerandet av cookies kan medföra att SBS Skyttes webbplats
försämras

Skydd av personuppgifter i SBS Skyttes system och hantering av
personnummer

SBS Skytte har både IT-system som är framtagna för att skydda sekretessen, integriteten och
tillgången till personuppgifter samt väl uppbyggda rutiner för hur och vem som behandlar
personuppgifter. Endast behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara
personuppgifter hos SBS Skytte och vi använder dem endast för de ändamål som vi har
redovisat i vår policy.

Personnummer kommer bara att behandlas när det är väl motiverat med hänsyn till
ändamålet, nödvändigt för att vi säkert skall kunna identifiera dig och för att ingen obehörig
ska kunna få tillgång till dina uppgifter eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Ändringar i integritetspolicyn

SBS Skytte kan göra ändringar i integritetspolicyn och du hittar alltid den senaste versionen
på SBS Skyttes webbplats. Väsentliga ändringar meddelas i förväg på SBS Skyttes webbplats
eller via e-post. Ett exempel på en ändring kan vara kategorier av personuppgifter.

Kund

Vi vill att du som kund ska vara trygg i att lämna ut personuppgifter till oss. Därför vill vi vara
transparenta med hur och varför vi hanterar dina uppgifter.